Researchfonds

Opleidingsinstituut PPO is een stichting zonder winstoogmerk. Daardoor kunnen we veel aandacht geven aan maatschappelijk belangrijk onderzoek. Een gedeelte van onze inkomsten zijn dan ook bestemd voor het Researchfonds PPO.

Twee maal per jaar, in de maanden maart en september, kunnen onderzoeksaanvragen ingediend worden. Aan het begin van het kalenderjaar wordt het volume van de uit te geven subsidie vastgesteld. Dit bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over de twee rondes. De researchcommissie beoordeelt binnen 6 weken de aanvragen op basis van de geformuleerde criteria. Voor de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van het AANVRAAGFORMULIER. Aanvragers krijgen binnen acht weken na de sluitingsdatum schriftelijk een gemotiveerde uitslag van de voorzitter van de researchcommissie.

Sluitingsdata: 1 april en 1 oktober.

Doelstelling

Het Researchfonds PPO kent de volgende doelstelling: Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat verbinding heeft met Opleidingsinstituut PPO. Dit betekent dat de aanvragers bij PPO betrokken zijn of dat er een inhoudelijke link bestaat tussen het aangevraagde onderzoek en Opleidingsinstituut PPO.

De criteria waaraan een aanvraag miminaal moet voldoen worden op dit moment herzien en worden zo spoedig mogelijk op deze pagina vermeld.

Beoordeling

De aanvragen worden door de Researchcommissie beoordeeld op nader te vermelden criteria. De commissie maakt gebruik van externe en interne beoordelaars. Op basis van een systeem gebaseerd op nader te publiceren criteria, geven zij per onderzoek het belang en de kwaliteit van de aanvraag een score. De Researchcommissie komt elk half jaar met een prioriteitstelling. De researchcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Faculteit GMW, Opleidingsinstituut PPO, de praktijkinstellingen en (oud) studenten.

Omvang van de subsidie

Afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag, kan het Researchfonds ook een deel van de gevraagde kosten vergoeden. Op voorwaarde dat de begroting geheel rond is. Een aanvraag kan voor meerdere jaren gedaan worden.