Competentiegericht Opleiden (CGO)

Kan/moet ik de KBS-toets pas doen nadat ik het relevante blok gevolgd heb?
Een opleideling kan er voor kiezen een KBS-toets te doen na afronding van een daarbij horend blok, maar dat hoeft niet per se. Een KBS-toets kan op verschillende momenten ingezet worden. Zo kan een opleideling vragen om feedback in een voor hem relatief nieuwe situatie, zodat hij weet waar eventuele verbeterpunten liggen. Daarnaast kan hij een KBS-toets doen juist om te laten zien dat hij zich ontwikkeld heeft, of al competent is.

Kan iemand anders dan mijn praktijkopleider/werkbegeleider/supervisor de KBS-toets afnemen?
Ja, in sommige gevallen is het denkbaar dat iemand anders dan de praktijkopleider/ werkbegeleider/ supervisor zinvolle feedback kan geven. De opleideling kan dan in overleg met de praktijkopleider iemand anders om feedback vragen. (De praktijkopleider blijft uiteindelijk verantwoordelijk.)

Kan ik zakken voor een KBS-toets?
Nee, een KBS-toets is een ontwikkelingsgerichte toets, die gericht is op feedback. Een opleideling kan dus niet slagen of zakken voor een KBS-toets. Alle praktijktoetsen maken echter deel uit van het portfolio van de opleideling, waarin diens competentie-ontwikkeling zichtbaar wordt. Op basis van het portfolio geeft de praktijkopleider zijn beoordeling in het (half)jaarlijks praktijkverslag.

Hoeveel ‘?’ mogen gescoord worden in het toetsformulier?
Hier is geen precies aantal vastgesteld. Als richtlijn kan aangehouden worden dat wanneer meer dan één derde van de competenties uit het toetsformulier niet aan bod is gekomen, de situatie zich niet zo goed leent voor deze specifieke KBS-toets. Het is te overwegen dan aanvullende bronnen te gebruiken.

Kan ik bv. één situatie of casus gebruiken voor verschillende KBS-toetsen?
Ja, als de situatie /casus zich daarvoor leent, kan dat.

Kan ik meerdere bronnen gebruiken voor één KBS-toets?
Ja, een KBS-toets kan gebaseerd worden op verschillende bronnen, zoals een filmopname, directe observatie, mondelinge rapportage of een patiëntendossier. Op deze manier is het makkelijker de verschillende competenties uit de KBS-toets te laten zien.