Opzet

De OG-opleiding bij PPO conformeert zich aan de opleidingseisen voor NVO Orthopedagoog-Generalist en verzorgt 480 uur cursorisch onderwijs en 110 uur groepssupervisie. Daarnaast dient er 2790 uur praktijkervaring te worden opgedaan.

Cursorisch gedeelte

Over ruim twee jaar verdeeld, worden de volgende onderdelen in het cursorisch onderwijs aangeboden: 

Diagnostiek

 

192 uren

Indicatiestelling

 

48 uren

Interventie

 

192 uren

 

Overige onderdelen

 

48 uren

 

Totaal

 

480 uren

 

Het cursorisch onderwijs (480 uur) vindt, gedurende 30 maanden, één dag per week plaats. Binnen het onderwijs worden verschillende werkvormen gehanteerd, zoals hoorcollege, rollenspellen, casuïstiek en groepsactiviteiten. Er wordt een beroep gedaan op het reflecterend vermogen van de opleideling, zowel in het cursorisch deel als in de praktijk. Kenmerkend voor het programma is de actieve rol van de opleideling die een eigen verantwoordelijkheid draagt om zijn studietraject in te vullen. Voor de opleidelingen geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Het cursorisch gedeelte wordt zo veel mogelijk op het praktijkgedeelte afgestemd.

Tijdens de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist dient de opleideling rekening te houden met een studielast van gemiddeld zes uur per week.

In het eerste jaar, het zogenaamde theoretisch jaar, worden de onderdelen van het cursorisch onderwijs verdeeld aangeboden over drie werkvelden, te weten jeugdzorg (JZ), opvoeden en ondersteunen van personen met beperkingen (OPB) en onderwijs- en leerproblemen (OLP). Er worden twee belangrijke interventiestromingen behandeld: gedragstheorie en systeemtheorie.

In het tweede jaar worden een aantal modules aangeboden waarin diagnostiek, indicatiestelling en interventie geïntegreerd zijn.In 2019 wordt naar alle gedachten begonnen met een herziening van het curriculum. Nadere informatie daarover volgt.

Voor het huidige curriculum klik hier.

Supervisie

De supervisie wordt groepsgewijs (groepsgrootte maximaal drie personen) gegeven. Het supervisietraject (110 uur) bestaat uit twee gedeelten. Halverwege de opleiding wordt gewisseld van supervisor en van medesupervisanten. Naast groepssupervisie zijn er per supervisiegedeelte drie individuele supervisiemomenten.

Praktijk gedeelte

De 2790 uren praktijkervaring moet op een geschikte praktijkopleidingsinstelling worden opgedaan. De aard van de relatie van de cursist tot de praktijkopleidingsinstellings is in de eerste plaats een kwestie van de cursist. Het staat de cursist vrij een adequate opleidingsplaats bij een praktijkinstelling te zoeken en vervolgens te informeren of deze opleidingsplaats zou kunnen voldoen aan de eisen die de PPO stelt.   

Deze eisen komen overeen met de eisen die de NVO stelt aan een opleidingsplaats om te voldoen aan de registratie-eisen voor Orthopedagoog-Generalist.   

Enkele aandachtspunten hieruit zijn: 

  • werkomvang minimaal 16 uur per week
  • duur: 24 – 30 maanden
  • functie: academisch geschoold orthopedagoog
  • taken: mogelijkheid tot diagnostiek en interventie
  • aanwezigheid werkbegeleider: gedragswetenschapper op niveau van Orthopedagoog-Generalist/GZ-psycholoog met minimaal 5 jaar werkervaring.