Opzet

De opleiding tot Psychotherapeut bestaat uit een praktijk gedeelte en een cursorisch component.

Algemene opzet en tijdsinvestering

Voor de opleiding geldt dat het onderdeel cursorisch programma, dat ten dele modulair is opgezet, een omvang heeft van 200 tot 240 uur. Het volgen van meer cursorische uren is, tegen een meerprijs, mogelijk. Voor het praktijkgedeelte worden de minimale vereisten aangehouden (1200 uren). Voor een overzicht van de te volgen uren zie onderstaand schema.

Hieronder is de vrijstelling voor GZ-psychologen weergegeven. Dit betreft de maximale vrijstellingen op basis van eerder genoten opleiding(en) voor GZ-psychologen.

  

onderdelen max. vrijstelling na voorafgaande opl. max. vrijstelling SPV opl. nog verpl. werkzaamh. (min) nog verpl. werkzaamh. (max) totaal verplicht
cursorisch(uren) 200¹  50  150  200  400
Leertherapie(sessies) 0  50  0  50  50
Werkervaring (uren) 1200²  0  1200  1200  2400
Supervisie(sessies) 25¹  25  100  125  150
Therapieën onder supervisie(uren) 100  100  300  400  500
Keuzeuren 180  0  0  0  180
 Totaal 1705  225  1750  1975  3680

 ¹Betreffende behandeling; ² Gespreid over een periode van max. 2 jaar.

Praktijkgedeelte

Het praktijkopleidingsprogramma vindt plaats gedurende tenminste 3 jaar binnen een erkende praktijkopleidingsinstelling. Dit onder de verantwoordelijkheid van een door de opleidingsinstelling erkende praktijkopleider. De opleideling is in dienst van deze praktijkopleidingsinstelling. Het praktijkgedeelte wordt aan het begin van de opleiding volgens een opleidingsplan vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. De supervisies van erkende supervisoren zijn hierin opgenomen en gepland (leertherapie regelingen). Het verloop van de praktijkopleiding wordt jaarlijks geëvalueerd, beoordeeld en weergegeven in een jaarlijks praktijkverslag.

Cursorisch gedeelte

De opzet van het huidige driejarig cursorisch programma van de opleiding tot psychotherapeut bestaat voor een klein deel uit verplichte modules (Universele Factoren en Tutorgroep). Hierdoor blijft er veel ruimte voor keuzemodules, welke veelal door een Specialistische Psychotherapie Vereniging zijn geacrediteerd.

Voor het cursusprogramma geldt een aanwezigheidsplicht. De bijeenkomsten dienen te worden voorbereid aan de hand van literatuur en huiswerkopdrachten. Deze voorbereiding kost gemiddeld 6 uur per week. Binnen het onderwijs worden verschillende werkvormen gehanteerd. Te denken valt aan: hoorcolleges en werken in kleine groepen. Feedback geven aan elkaar speelt daarbij een belangrijke rol. Verder zal een beroep gedaan worden op het reflecterend vermogen van de opleideling, zowel in het cursorisch deel van de opleiding alsook bij het praktijkleren.

Vrijstellingbeleid

Vrijstellingen kunnen niet eerder worden aangevraagd dan dat de persoon is aangenomen voor de opleiding. Vrijstelling moet bij aanvang van de opleiding schriftelijk aangevraagd worden. Het dient door de hoofdopleider voor vaststelling van het opleidingsplan beoordeeld te zijn. De uitkomst wordt in het opleidingsplan opgenomen. Eventueel verleende vrijstellingen hebben in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs.

Toetsing

De schriftelijke toetsen en opdrachten, inclusief de beoordelingscriteria, worden vastgesteld door de hoofddocent. Bij aanvang van elk cursusonderdeel zal de toetsregeling worden vermeld. Het praktijkgedeelte wordt beoordeeld aan de hand van werkverslagen.

Getuigschrift en registratie

Na voltooiing van de opleiding, wanneer de opleiding met voldoende beoordelingen voor alle cursus- en praktijkonderdelen is afgerond, wordt een getuigschrift uitgereikt. 
Hiermee kan registratie in het BIG-register psychotherapeut worden bewerkstelligd. Een Engelstalig getuigschrift wordt uitgegeven door het NUFFIC.
 

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Artikel 9, lid 2 Besluit Psychotherapeut, Stbl. 1998, 155 bepaalt dat het bestuur van de opleidingsinstelling een Onderwijs-- en examenregeling (OER) vaststelt voor de postmasteropleiding tot psychotherapeut.
De verschillende opleidingsinstellingen verenigd in de vereniging LOGO hebben één gezamenlijke Onderwijs-- en examenregeling vastgesteld met alle opleidingsvoorschriften en regels.
Deze Onderwijs-- en examenregeling is te beschouwen als de algemene voorwaarden die gelden bij de opleidingsovereenkomst die tussen de kandidaat en de opleidingsinstelling wordt afgesloten. Daarom is in art. 11.3 van deze regeling bepaald dat de opleidingsinstelling er zorg voor draagt dat iedere Piop voor aanvang van diens opleiding een exemplaar van deze regeling ter hand wordt gesteld. De Onderwijs-- en examenregeling (met de daarbij horende toelichting die deel uitmaakt van de OER), de opleidingsovereenkomst, de leerarbeidsovereenkomst (die tussen de kandidaat en de praktijkopleidingsinstelling worden gesloten) en het individuele opleidingsplan, bedoeld in artikel 5.2 van de Onderwijs- en examenregeling bevatten gezamenlijk de opleidingsspecifieke rechten en plichten die gelden voor de Piops enerzijds en de opleidingsinstelling en praktijkopleidingsinstelling anderzijds.

Lees verder