Beroepsprofiel

De Nederlandse Vereniging voor gezondheidszorgen en haar specialismen (NVGzP), en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) hebben beroepsprofielen opgesteld waarin de psychologische BIG-beroepen nader zijn beschreven. Onderstaand vindt u het profiel van de Psychotherapeut.

De psychotherapeut

De psychotherapeut (ex art. 3 Wet BIG) behandelt kinderen, jeugdigen, volwassenen en/of ouderen met psychische problematiek. Het kan hierbij gaan om individuele therapie of een psychotherapeutische behandeling in breder verband (relatietherapie, oudertherapie, gezins- of systeemtherapie, groepstherapie).

Personen komen voor behandeling door een psychotherapeut in aanmerking als:
a. aannemelijk is dat het proces van gedragsverandering leidt tot het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten;
b. gebleken is of verwacht mag worden dat deze veranderingen niet op minder ingrijpende of anderszins effectieve wijze te bewerkstelligen zijn;
c. het behandelaanbod aansluit op de zorgvraag en zorgbehoefte van de patiënt;
d. de patiënt expliciet instemt met de verschillende aspecten van het behandelingsaanbod.

De psychotherapeut richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van psychische problematiek die de ontwikkeling en/of het functioneren van de patiënt belemmert . De problematiek kan in de persoonlijkheid van de patiënt geworteld zijn en/of sterk verweven zijn met diens relationele context. Daarbij kan sprake zijn van een verscheidenheid aan beelden en problemen. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te benoemen en daar in de behandeling rekening mee te houden. De problematiek die een psychotherapeut behandelt, onderscheidt zich hiermee van enkelvoudige, recent ontstane psychische en psychosociale problemen die in de eerste lijn met begeleiding of behandeling door bijvoorbeeld een eerstelijnspsycholoog in een beperkt aantal sessies zijn op te lossen. Bij het aangaan van de behandeling ontstaat er tussen de psychotherapeut en de patiënt een vertrouwensrelatie. Voor de psychotherapeut geldt een geheimhoudingsplicht jegens derden met betrekking tot uit de behandeling verkregen kennis. De psychotherapeut treedt de patiënt met een beroepsmatige attitude tegemoet, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychotherapeuten (2007). 

Lees verder voor de gehele tekst

Bron: website NVP.