Opzet

De specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog bestaat uit een praktijk gedeelte en een cursorisch component.

Algemene opzet en tijdsinvestering

Voor de opleiding geldt dat het cursorisch programma een minimale omvang heeft van 600 uur. Het psychotherapie gedeelte is modulair opgezet en omvat minimaal 200 en maximaal 270 uren. Het volgen van meer cursorische PT uren is, tegen een meerprijs, mogelijk. Voor het praktijkgedeelte worden de minimale vereisten aangehouden. Voor een overzicht van de te volgen uren zie onderstaand schema.

Urenverdeling over de opleidingsonderdelen

  Theorie  Literatuur en praktijkopdracht Leer-therapie

Praktijk/
Supervisie

Totaal
Diagnostiek incl. indicatiestelling 200 160 - 1080 en 50 uur 1490
Behandeling incl. psychotherapie 200 160 50 1080 en 135 uur 1625
Wetenschapp. onderzoek en innovatie 100 240   540 en
25 uur
905
Overige taken 100 200   540 en
25 uur
865
Totaal 600 760 50 3240 en 235 uur 4885

Praktijkgedeelte

Het praktijkopleidingsprogramma vindt plaats gedurende tenminste 4 jaar binnen een erkende praktijkopleidingsinstelling. U valt onder verantwoordelijkheid van een door de opleidingsinstelling erkende praktijkopleider en bent in dienst van deze praktijkinstelling. Het praktijkgedeelte wordt aan het begin van de opleiding volgens een opleidingsplan vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. Hierin zijn alle onderdelen, inclusief de supervisies van erkende supervisors, opgenomen en gepland. Het verloop van de praktijkopleiding wordt jaarlijks geëvalueerd, beoordeeld en weergegeven in een jaarlijks werkverslag.

Cursorisch gedeelte

De onderdelen van het cursorische programma worden in een vierjarig programma ondergebracht. Het cursusprogramma omvat de volgende onderdelen:

Diagnostiek Specialistische diagnostiek, met name op het gebied van persoonlijkheidsdiagnostiek en neuropsychologische diagnostiek  
Psychotherapie - Universele Factoren
- Tutorgroep
- Keuzemodules* 
 
De totale omvang van de keuzemodules bedraagt minimaal 200 en maximaal 270 uur.
Overige Taken Ontwikkeling van professionele identiteit en verantwoordelijkheid als specialist (functioneren in multidisciplinaire teams, aansturen van teams, participeren in beleid, management en opleiding van professionals)  
Onderzoek en Innovatie Praktijkgericht onderzoek gericht op kwaliteit en innovatie van diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg.  
 

* geacrediteerd door SPV's

Voor het cursusprogramma geldt een aanwezigheidplicht. De bijeenkomsten dienen te worden voorbereid aan de hand van literatuur en huiswerkopdrachten. Binnen het onderwijs worden verschillende werkvormen gehanteerd. Te denken valt aan hoorcollege en werken in kleine groepen. Feedback geven aan elkaar speelt daarbij een belangrijke rol. Verder zal een beroep gedaan worden op het reflecterend vermogen van de opleideling, zowel in het cursorisch deel van de opleiding alsook bij het praktijkleren. 

Vrijstellingenbeleid

Vrijstellingen kunnen niet eerder worden aangevraagd dan dat de persoon is aangenomen voor de opleiding. Vrijstelling moet bij aanvang van de opleiding schriftelijk aangevraagd worden. Het dient door de hoofdopleider voor vaststelling van het opleidingsplan beoordeeld te zijn. De uitkomst wordt in het opleidingsplan opgenomen. Eventueel verleende vrijstellingen hebben in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs.

Toetsing

De schriftelijke toetsen en opdrachten, inclusief de beoordelingscriteria, worden vastgesteld door de hoofddocent. Bij aanvang van elk cursusonderdeel zal de toetsregeling worden vermeld. Het praktijkgedeelte wordt beoordeeld aan de hand van werkverslagen.

Getuigschrift en registratie

Na voltooiing van de opleiding, wanneer de opleiding met voldoende beoordelingen voor alle cursus- en praktijkonderdelen is afgerond, wordt een getuigschrift uitgereikt.
Hiermee kan registratie in het BIG-register klinisch psychologen worden aangevraagd en in het BIG-register psychotherapeuten.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Artikel C.7 Besluit CSG 2005-1, Stc. 183 bepaalt dat het bestuur van de opleidingsinstelling een Onderwijs-- en examenregeling (OER) vaststelt voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog.
De verschillende opleidingsinstellingen verenigd in de vereniging LOGO hebben één gezamenlijke Onderwijs-- en examenregeling vastgesteld met alle opleidingsvoorschriften en regels.
Deze Onderwijs-- en examenregeling is te beschouwen als de algemene voorwaarden die gelden bij de opleidingsovereenkomst die tussen de kandidaat en de opleidingsinstelling wordt afgesloten. Daarom is in art. 12.3 van deze regeling bepaald dat de opleidingsinstelling er zorg voor draagt dat iedere Gios voor aanvang van diens opleiding een exemplaar van deze regeling ter hand wordt gesteld. De Onderwijs-- en examenregeling (met de daarbij horende toelichting die deel uitmaakt van de OER), de opleidingsovereenkomst, de leerarbeidsovereenkomst (die tussen de kandidaat en de praktijkopleidingsinstelling worden gesloten) en het individuele opleidingsplan, bedoeld in artikel 6.2 van de Onderwijs- en examenregeling bevatten gezamenlijk de opleidingsspecifieke rechten en plichten die gelden voor de Gios enerzijds en de opleidingsinstelling en praktijkopleidingsinstelling anderzijds.

Lees verder