Opzet

De postmaster opleiding tot GZ-psycholoog bestaat uit een praktijk gedeelte en een cursorisch component.

Algemene opzet en tijdsinvestering

Het cursorisch gedeelte van de opleiding duurt twee jaar. Het praktijkgedeelte van de opleiding omvat een tweejarig fulltime opleidingsprogramma. Dit kan ook een maximaal vierjarig parttime opleidingsprogramma zijn. De totaalomvang van de opleiding is 3600 uur.

De praktijkervaring (2790 uur) wordt gedurende bovenstaande periode opgedaan in een erkende praktijkopleidingsinstelling. U valt dan onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider en werkt onder begeleiding van supervisoren en werkbegeleiders. Het programma heeft betrekking op vier onderdelen: diagnostiek, indicatiestelling, interventies en overige taken. Dit laatste onderdeel is gericht op het gebied van voorlichting, consultatie en preventie. 

urenverdeling over de opleidingsonderdelen

 

Cursorisch
deel

Zelfstudie Praktijk   Supervisie Totaal
Diagnostiek 200 96 1116 36 1440
Indicatiestelling 40 24 279 9 360
Interventies 200 96 1116 36 1440
Overige Taken 40 24 279 9 360
Totaal 480 240 2790 90 3600

 

Praktijkgedeelte

De praktijkervaring (2790 uur) wordt opgedaan in een door de hoofdopleider erkende praktijkopleidingsinstelling. De opleideling is in dienst van deze praktijkopleidingsinstelling. Er wordt gewerkt op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling, interventies en overige taken. De omschreven werkervaring wordt opgedaan volgens een opleidingsplan onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider en onder supervisie (90 uur) van gekwalificeerde supervisoren.

Cursorisch gedeelte

Het cursorisch onderwijs (480 uur) vindt, gedurende twee jaar, één dag per week plaats. Binnen het onderwijs worden verschillende werkvormen gehanteerd, zoals hoorcollege, rollenspellen, casuïstiek en groepsactiviteiten. Er wordt een beroep gedaan op het reflecterend vermogen van de opleideling, zowel in het cursorisch deel als in de praktijk. Kenmerkend voor het programma is de actieve rol van de opleideling die een eigen verantwoordelijkheid draagt om zijn studietraject in te vullen. Voor de opleidelingen geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Het cursorisch gedeelte wordt zo veel mogelijk op het praktijkgedeelte afgestemd.

Tijdens de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog dient de opleideling rekening te houden met een studielast van gemiddeld zes uur per week. Een deel van deze uren mag onder werktijd worden uitgevoerd. Voor meer informatie over de studie-uren regeling verwijzen we je naar de meest actuele studiegids.

De precieze invulling van de cursusblokken verschilt tussen de variant Volwassenen en Ouderen (V&O) en de variant Kinder en Jeugdigen (K&J).
Cursusonderdelen GZ Psycholoog V&O
Cursusonderdelen GZ Psycholoog K&J

Vrijstellingenbeleid

Het uitgangspunt van de GZ-opleiding is dat de deelnemer de volledige opleiding volgt. In bepaalde gevallen is er vrijstelling mogelijk; dit wordt op individuele basis vastgesteld door PPO. Eventueel verleende vrijstellingen hebben in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs.

Toetsing

De schriftelijke toetsen en opdrachten, inclusief de beoordelingscriteria, worden vastgesteld door de hoofddocent. Bij aanvang van elk cursusonderdeel zal de toetsregeling worden vermeld. Het praktijkgedeelte wordt beoordeeld aan de hand van werkverslagen.

Getuigschrift en registratie

Na voltooiing van de opleiding, wanneer de opleiding met voldoende beoordelingen voor alle cursus- en praktijkonderdelen is afgerond, wordt een getuigschrift uitgereikt. Hiermee kan de BIG-registratie worden aangevraagd. Een Engelstalig getuigschrift wordt uitgegeven door het NUFFIC.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Artikel 9, lid 2 Besluit Gezondheidszorgpsycholoog, Stbl. 1998, 156 bepaalt dat het bestuur van de opleidingsinstelling een Onderwijs-- en examenregeling (OER) vaststelt voor de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. De verschillende opleidingsinstellingen verenigd in de vereniging LOGO hebben één gezamenlijke Onderwijs-- en examenregeling vastgesteld met alle opleidingsvoorschriften en regels. Deze Onderwijs-- en examenregeling is te beschouwen als de algemene voorwaarden die gelden bij de opleidingsovereenkomst die tussen de kandidaat en de opleidingsinstelling wordt afgesloten. Daarom is in art. 11.3 van deze regeling bepaald dat de opleidingsinstelling er zorg voor draagt dat iedere Piog voor aanvang van diens opleiding een exemplaar van deze regeling ter hand wordt gesteld. De Onderwijs-- en examenregeling (met de daarbij horende toelichting die deel uitmaakt van de OER), de opleidingsovereenkomst, de leerarbeidsovereenkomst (die tussen de kandidaat en de praktijkopleidingsinstelling worden gesloten) en het individuele opleidingsplan, bedoeld in artikel 6.2 van de Onderwijs- en examenregeling bevatten gezamenlijk de opleidingsspecifieke rechten en plichten die gelden voor de Piogs enerzijds en de opleidingsinstelling en praktijkopleidingsinstelling anderzijds.

Lees verder