Parallelsessies

Ronde 1


Methylfenidaat, effect op het brein
Lizanne Schweren MSc. en dr. Annabeth Groenman
ADHD, in het bijzonder medicatiegebruik bij ADHD, is een hot topic. Psychostimulantia zoals methylfenidaat worden steeds vaker voorgeschreven aan kinderen maar ook volwassenen met ADHD. Bovendien worden stimulantia gedurende steeds langere tijd gebruikt. Regelmatig verschijnen in de media berichten over het toegenomen gebruik van ADHD-medicatie. Met name mogelijke schadelijke effecten krijgen veel aandacht. In deze workshop komen twee van deze mogelijke effecten aan bod: het lange-termijn effect van psychostimulantia op de ontwikkeling van het brein, en op de ontwikkeling van verslavingen.
Onderzoek naar de lange-termijn effecten van ADHD-medicatie op het brein is hard nodig. Hoe beïnvloedt het gebruik van medicatie de ontwikkeling van het brein en het beloop van ADHD? Zijn de zorgen die breed worden geuit terecht? Wat zijn de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek? En hoe kunt u, clinicus, die inzichten vertalen naar patiënten met ADHD, zowel kinderen als volwassenen, in uw spreekkamer? Tijdens een voordracht zal worden ingegaan op recent onderzoek naar lange termijn effecten van ADHD medicatie op het brein en op gedrag. Vervolgens wordt in interactie met het publiek ingegaan op de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk.
ADHD is een risico factor voor het ontwikkelen van verslavingen. De medicatie die voorgeschreven worden ter vermindering van de symptomen van ADHD, heeft zelf de potentie om verslavend te werken. Hierdoor zijn twijfels ontstaan of het verhoogde risico om verslavingen te ontwikkelen in ADHD een probleem is dat veroorzaakt wordt door de behandeling van ADHD. Tijdens deze presentatie zal ingegaan worden op de behandeling van ADHD met stimulantia en het effect dat dit heeft op het ontwikkelen van verslavingen in ADHD. Daarnaast wordt er gekeken naar problemen in de diagnostiek en behandeling van individuen met ADHD en een verslaving.

Lizanne  Schweren, MSc. is werkzaam aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze werkt als promovendus aan het ZonMw project waarin onderzoek gedaan wordt  naar de effecten van ADHD medicatie op het zich ontwikkelende brein.
Dr. Annabeth Groenman is als post-doc onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzocht welke factoren onderliggend zijn aan het ontwikkelen van een verslaving bij mensen met ADHD.


Zelfregulatie van chronische ziekte (geannuleerd)
Prof.dr. Stan Maes
In deze workshop wordt kort uitgelegd wat de belangrijkste zelfregulatieprincipes zijn en hoe die kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van self-managementprogramma's voor chronisch zieken. Er worden concrete voorbeelden van dergelijke programma's gegeven voor coronaire hartpatiënten, RA patiënten en patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom.

Prof. dr. Stan Maes is hoogleraar in de Klinische en de Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden.


Is het nou psychisch of is ze echt ziek? Misverstanden over somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
Prof.dr. Judith Rosmalen
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) komen veel voor in de medische praktijk. Desondanks schiet de zorg voor deze patiëntencategorie vaak te kort. Artsen vinden het moeilijke patiënten om te behandelen, en patiënten voelen zich niet altijd erkend en begrepen. Ook hebben artsen en patiënten vaak verschillende ideeën over wat de juiste vervolgstappen zouden zijn. In deze interactieve lezing zal worden ingegaan op ideeën die bij zowel artsen als patiënten leven over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Prof. dr. Judith Rosmalen is adjunct-hoogleraar Levensloop psychiatrische epidemiologie van emotionele stoornissen, in het bijzonder de somatisatie stoornissen. Zij is werkzaam binnen het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE), het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) en de afdeling Interne Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).


Chronische vermoeidheid en ME (geannuleerd)
Dr. Hans Knoop
 

Dr. Hans Knoop is klinisch psycholoog, universitair hoofddocent en hoofd van het Nijmeegse Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid van het UMC St Radboud.

Ronde 2


Depressie en chronische ziekte.
Samenhang tussen depressie en chronische ziekte: in het bijzonder voor Multiple Sclerose

Prof. dr. Patricia van Oppen en drs. Rosa Boeschoten
Depressieve klachten komen vaker voor bij chronisch lichamelijke ziekte dan bij mensen zonder lichamelijk aandoeningen. Onderzoek laat zien dat het hebben van een depressie naast een chronische lichamelijk aandoening vaak een negatieve invloed heeft op het beloop van de fysieke klachten. Overigens is het soms onduidelijk of de depressie een reactie is op het hebben van een chronische ziekte of een onderdeel is van de chronische ziekte omdat symptomen deels overlappen, zoals bij Parkison of Multiple Sclerose. Hierdoor wordt de depressie regelmatig over het hoofd gezien en niet behandeld. Mogelijkheden voor betere diagnostiek en eventuele behandeling komen aan bod in deze presentatie.

Prof. dr. Patricia van Oppen is hoogleraar Psychotherapie in de psychiatrie, hoofd academische werkplaats depressie bij GGZ inGeest/VUmc in Amsterdam. Zij is  GZ-psycholoog en is betrokken als therapeut bij de behandeling van depressieve en angststoornissen binnen de specialistische GGZ . Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van onderzoek en interventiestudies bij depressie en angst.
Drs. Rosa Boeschoten is als promovendus werkzaam bij GGZ inGeest/ VUmc en doet onderzoek naar het effect van een online gedragstherapie op de depressieve symptomen van mensen met Multiple Sclerose. Daarnaast is zij bezig haar GZ-opleiding af te ronden.


Op het snijvlak van lichaam en geest
Prof. dr. Berend van der Lei en prof. dr. Theo Bouman
De vraag naar cosmetisch chirurgische ingrepen is de laatste decennia spectaculair toegenomen, en de vaak emotionele maatschappelijke discussie houdt daarmee gelijke tred.  In deze sessie gaan we in op de hulpvraag die de cosmetisch chirurg krijgt en de psychologische motieven die daarbij mogelijk een rol spelen. Ook belichten we de soorten ingrepen die gevraagd worden, en effecten daarvan op het psychosociale welbevinden. Tenslotte staan we stil bij de empirische evidentie voor die effecten.

Prof. dr. Berend van der Lei is hoogleraar Plastische Chirurgie, in het bijzonder de Esthetische Chirurgie, bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is tevens als plastisch chirurg werkzaam bij de Bergman klinieken in Heerenveen en Zwolle en het Medisch Centrum Leeuwarden.
Prof. dr. Theo Bouman is adjunct hoogleraar Klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en hoofdopleider voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog V&O. Zijn aandachtsgebied bestrijkt onder andere somatoforme stoornissen (met name hypochondrie en body dysmorphic disorder) en angststoornissen waar lichamelijke verschijnselen op de voorgrond staan.


Hersentrauma: hoe traumatisch is het?
Dr. Joke Spikman
In haar presentatie zal zij ingaan op neuropsychologische diagnostiek  en behandeling bij traumatisch hersenletsel.  Traumatisch hersenletsel (THL) is hersenletsel dat is ontstaan door externe oorzaken. Het is de meest voorkomende neurologische aandoening bij mensen onder de vijftig jaar. THL wordt echter gekenmerkt door een klinisch divers beeld met een breed spectrum aan uitkomsten. Het letsel kan variëren van zeer licht, waarbij de meeste patiënten goed herstellen, tot zeer ernstig, waarbij de patiënten die het overleven kampen met blijvende cognitieve, emotionele en gedragsmatige stoornissen. Als het er om gaat de herstelmogelijkheden van een patiënt in te schatten is ernst van het letsel een van de belangrijkste factoren om rekening mee te houden.
Dr. Joke Spikman is universitair hoofddocent, klinisch neuropsycholoog en hoofd Neuropsychologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij is gespecialiseerd in  stoornissen in ‘prefrontaal’ gereguleerde functies  bij niet-aangeboren hersenletsel en neurodegeneratieve aandoeningen.


Opgroeien met een chronische ziekte, hoe doe je dat?
Prof. dr. Martha Grootenhuis
In deze workshop wordt ingegaan op de consequenties van het opgroeien met een levensbedreigende of chronische ziekte. Daarnaast wordt de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-mental health ontwikkelingen besproken (www.opkoersonline.nl en www.hetklikt.nu)                               

Prof. dr. Martha Grootenhuis is hoogleraar Pediatrische Psychologie Kindergeneeskunde bij het Emma Kinderziekenhuis, Academisch Medisch Centrum. Zij is gespecialiseerd  in onderzoek naar de psychosociale gevolgen van chronische ziekte op de kinderleeftijd.