Persoonsgerichte therapie

Binnen persoonsgerichte therapie biedt PPO de volgende cursussen aan:

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

Mentaliseren betekent dat een ieder gedrag van zichzelf, van een ander en van de interactie tussen zichzelf en een ander, betekenis geeft op basis van gevoelens, gedachten en intenties van zichzelf en de ander: de mentale toestanden.
Bij mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek is het mentaliserend vermogen vaak onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. Juist binnen relaties die voor hen van belang zijn schiet dit dan vaak te kort. Het doel van een MBT behandeling is het ontwikkelen van het mentaliserend vermogen.

Persoonsgerichte, experëntiële psychotherapie (PEPT)

De cliëntgerichte richting binnen de psychotherapie heeft zich vanouds gericht op de werkzaamheid van de therapeutische relatie. Met name de aspecten empathie, echtheid, acceptatie en respect zijn zorgvuldig uitgewerkt. Deze drie basis-aspecten zijn, mede vanwege onderzoeksuitkomsten, alom gewaardeerd vanwege hun therapeutische werking. De afgelopen decennia heeft de cliëntgerichte stroming zich door-ontwikkeld en zijn moderne, gedifferentieerde en meer persoons- en procesgerichte interventiemogelijkheden uitgewerkt en wetenschappelijk onderzocht op hun effectiviteit, zoals bijvoorbeeld de emotiegerichte variant (Emotion Focused Therapy, EFT). In 2016 is in het Nederlandse taalgebied de naamgeving van deze stroming veranderd in Persoonsgerichte-experiëntiële Psychotherapie (PEPT).

Hechting en relatiebreuken bij complexe problematiek

Complexe problematiek uit zich onder andere in typerende interactionele patronen. Dergelijke patronen kunnen ontstaan vanuit interactionele overlevingsstrategieën. Moeilijkheden in gehechtheidrelaties en eventuele traumatische levenservaringen kunnen hierbij een rol spelen, en vervolgens bijdragen aan klachten en problemen in de omgang met zichzelf en andere mensen. Inzichten in, en het therapeutisch bewerken van dergelijke problemen zijn uitgewerkt in de interactionele benadering van persoonlijkheidsproblematiek, geïntegreerd met inzichten uit de hechtingstheorie en inzichten omtrent trauma en dissociatie.