Basisverdiepingscursus Toepassingsgebieden van de CGT bij Kinderen en Jeugd

Binnen de opleiding tot GZ-psycholoog bij de Postmaster PSY-Opleidingen (PPO) wordt de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie aangeboden. De totale cursus bestaat uit 2 delen van elk 50 uur: 1) de basisintroductiecursus: Inleiding in de gedragstherapie en 2) de basisverdiepingscursus.

De cursus gaat uit van behandelingen gebaseerd op de individu specifieke analyses en de leertheoretische principes van de cognitieve gedragstherapie. Maar eveneens is er veel aandacht voor effectief gebleken protocollaire behandelingen (evidence-based). Op basis van deze elkaar aanvullende sporen wordt beoogd dat de cursist aan het eind van de cursus de kennis en vaardigheden heeft verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van gemiddelde zwaarte te kunnen uit voeren.

Voor wie*

 • GZ-psychologen
 • Orthopedagoog-generalisten/ kinder- en jeugdpsychologen NIP
 • Eerstelijnspsychologen NIP
 • Psychotherapeuten
 • Klinisch psychologen
 • Psychiaters

* Voor deelname aan de basisverdiepingscursus CGT dient de basisintroductiecursus Inleiding in de Gedragstherapie met goed gevolg te zijn afgelegd.

Inhoud

In het eerste deel (basisintroductiecursus Inleiding in de gedragstherapie) wordt in acht bijeenkomsten de theoretische basis gelegd waarop de cognitieve gedragstherapie gestoeld is.
In dit tweede deel (basisverdiepingscursus Kinder- & Jeugdvariant) wordt aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek (meetinstrumenten, betekenis- en functieanalyses) en behandeling (toepassen van technieken) bij een verscheidenheid aan problematieken (angst- en dwangstoornissen, ticstoornissen, PTSS, stemmingsstoornissen, ASS, ODD, ADHD en obesitas). Er wordt hierbij aandacht besteed aan reeds ontwikkelde protocollaire behandelingen. De cursus beoogt uitdrukkelijk ook dat de cursisten in staat zijn om behandelingen ‘op maat’ op te zetten en uit te voeren. Op basis van kennis en inzicht moet de cursist een ontwikkelde protocolbehandeling ‘op waarde kunnen inschatten’. Bij al deze themagebieden wordt stilgestaan bij aandachtspunten voor het werken met kinderen en jongeren.

Werkwijze

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van de volgende methoden van kennisverwerving:

 • Literatuurstudie
 • Bespreking en discussie n.a.v. de literatuur
 • Uitleg en informatieverstrekking door de docenten
 • Demonstratie van technieken d.m.v. beeldmateriaal of rollenspel
 • Trainen van vaardigheden d.m.v. rollenspel
 • Trainen van vaardigheden d.m.v. (huiswerk)opdrachten
 • Groepsoefeningen
 • Uitwisselen van ervaringen

De VGCt heeft richtlijnen gegeven om de cursus te erkennen en de cursisten het certificaat voor deze cursus te laten behalen. Deze richtlijnen worden gevolgd. Concreet betekent dit:

 • Per zitting worden gemiddeld 100-120 verplichte pagina’s literatuur bestudeerd.
 • De literatuur wordt schriftelijk getoetst. De toets telt voor 33,3% bij de eindbeoordeling.
 • Daarnaast wordt een CGT techniek gedemonstreerd volgens een van tevoren vastgesteld rooster. De uitvoering van deze demonstratie telt tevens voor 33,3% bij de eindbeoordeling.
 • Ten slotte dient een mini N=1 te worden gedaan welke eveneens voor 33,3% meetelt in de beoordeling van dit verdiepende deel.
 • De cursist mag maximaal 10% van de contacttijd afwezig zijn in de totale basiscursus. Tussen de 10% en 20 % afwezigheid wordt gecompenseerd met extra opdrachten. Is er meer dan 20% afwezigheid dan kan alleen gecertificeerd worden als er cursusdagen ingehaald worden binnen een jaar na het einde van deze cursus.

Docenten

Hoofddocent:
Mw. drs. J. Weijermans, GZ-psycholoog en supervisor VGCt.
Jiska Weijermans is als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen en traumagerelateerde problematiek bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Overige docenten:
Mw. drs. S. Dijkstra, GZ-psycholoog en supervisor VGCt
Mw. drs. L. van Ginkel, GZ-psycholoog en supervisor VGCt
Mw. dr. B.J. van den Hoofdakker, klinisch psycholoog en supervisor VGCt
Mw. dr. M.N. Nauta, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt
Mw. drs. D. Rump, GZ-psycholoog en supervisor VGCt
Mw. dr. C. Verdellen, klinisch-psycholoog en supervisor VGCt
Mw. drs. C.A.J.M. van der Veen-Mulders, klinisch psycholoog en supervisor VGCt
Mw. drs. L.J.J. Vet, klinisch psycholoog en supervisor VGCt

Certificaat

De gehele cursus (basisintroductiecursus + basisverdiepingscursus = 2 x 50 uur) is opgezet als basiscursus voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut volgens de richtlijnen van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Accreditatie voor deze cursus door de VGCt is aangevraagd. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de VGCt en om als cognitief gedragstherapeut erkend te worden is na het volgen van de gehele basiscursus nog een vervolgcursus (100 uur), het volgen van supervisie, leertherapie, en het schrijven van een N=1 studie vereist.

Data, locatie en kosten

De zittingen van de basisverdiepingscursus Toepassingsgebieden van de CGT duren 6¼ uur en zijn telkens op dinsdagen van 10.00 tot 17.00 uur, met 45 minuten lunchpauze.
De totale contacttijd van de basisverdiepingscursus CGT is 50 uur, waarvoor accreditatie is aangevraagd bij de VGCt. Naast de contacturen wordt uitgegaan van 175 werkuren.

Data: 4, 11, 18 en 25 september, 2, 9, 16 en 30 oktober 2018

Locatie: PPO, Damsterplein 6, Groningen

Kosten: € 1400,-