Basisintroductiecursus: Inleiding in de Cognitieve Gedragstherapie

Binnen de opleiding tot GZ-psycholoog bij de Postmaster PSY-Opleidingen (PPO) wordt de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie aangeboden. De totale cursus bestaat uit 2 delen van elk 50 uur: 1) de basisintroductiecursus: Inleiding in de gedragstherapie en 2) de basisverdiepingscursus.
 

De basisverdiepingscursus bestaat binnen de Volwassenen- & Ouderenvariant uit de onderwerpen a) Angst, Trauma & Dwang en b) Depressie. Binnen de Kinder- & Jeugdvariant ligt de focus op Toepassingsgebieden van de CGT (CGT bij depressie, angst, dwang, trauma, tics, obesitas, ADHD, ODD en ASS).

De 100-urige cursus gaat uit van behandelingen gebaseerd op de individu specifieke analyses en de leertheoretische principes van de cognitieve gedragstherapie. Maar eveneens is er veel aandacht voor effectief gebleken protocollaire behandelingen (evidence-based). Op basis van deze elkaar aanvullende sporen wordt beoogd dat de cursist aan het eind van de cursus de kennis en vaardigheden heeft verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van gemiddelde zwaarte te kunnen uit voeren.

Voor wie

 • GZ-psychologen
 • Orthopedagoog-generalisten/kinder- en jeugdpsychologen NIP
 • Eerstelijnspsychologen NIP
 • Psychotherapeuten
 • Klinisch psychologen
 • Psychiaters

Inhoud

In deze basisintroductiecursus van 50 uur komt de (cognitief-) gedragstherapeutische denk- en werkwijze uitvoerig aan bod, ook in voldoende mate in ‘historische context'. Er wordt aandacht besteed aan de eerste- en tweede generatie gedragstherapieën. Tevens wordt kennis gemaakt met de (zo genoemde) derde generatie gedragstherapieën.
Uiteraard wordt uitvoerig aandacht besteed aan leertheorieën/-principes en de cognitief- gedragstherapeutische diagnostiek. Het maken van individuele casusconceptualisaties (holistische theorie, betekenis- en functieanalyses) staat hierin centraal.
Ook wordt aandacht besteed aan het weloverwogen kunnen kiezen/selecteren van interventies (therapieplan) en aan evaluatie van de therapie.
Duidelijk zal worden dat het cognitief-gedragstherapeutisch proces alle genoemde elementen met elkaar verbindt. Ook interactionele strategieën zullen hierbij de nodige aandacht krijgen.

Werkwijze

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van de volgende methoden van kennisverwerving:

 • Bespreking en discussie n.a.v. de literatuur
 • Uitleg en informatieverstrekking door de docenten
 • Demonstratie van technieken d.m.v. beeldmateriaal of rollenspel
 • Trainen van vaardigheden d.m.v. rollenspel
 • Trainen van vaardigheden d.m.v. (huiswerk)opdrachten
 • Uitwisselen van ervaringen

De VGCt heeft richtlijnen gegeven om de cursus te erkennen en de cursisten het certificaat voor deze cursus te laten behalen. Deze richtlijnen worden gevolgd. Concreet betekent dit:

 • Per zitting worden gemiddeld 120-125 verplichte pagina’s literatuur bestudeerd.
 • De literatuur wordt schriftelijk getoetst, cursisten mogen maximaal één toets missen of één onvoldoende halen. De toets telt voor 50% bij de eindbeoordeling.
 • Daarnaast wordt een verslag van de zelfmodificatie opdracht ingeleverd die ook voor 50% meetelt in de beoordeling van dit inleidende deel.

De cursist mag maximaal 10% van de contacttijd afwezig zijn. Tussen de 10% en 20 % afwezigheid wordt gecompenseerd met extra opdrachten. Is er meer dan 20% afwezigheid dan kan alleen gecertificeerd worden als er cursusdagen ingehaald worden binnen een jaar na het einde van deze cursus.

Docenten

Hoofddocent:
Mw. drs. J. Weijermans, GZ-psycholoog en supervisor VGCt
Jiska Weijermans is als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen en traumagerelateerde problematiek bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Overige docenten:
Mw. drs. D. Rump, GZ-psycholoog en supervisor VGCt
Mw. drs. L.J.J. Vet, klinisch psycholoog en supervisor VGCt

Certificaat

De gehele cursus (basisintroductiecursus + basisverdiepingscursus = 2 x 50 uur) is opgezet als basiscursus voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut volgens de richtlijnen van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Accreditatie voor deze cursus door de VGCt is aangevraagd. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de VGCt en om als cognitief gedragstherapeut erkend te worden is na het volgen van de gehele basiscursus nog een vervolgcursus (100 uur), het volgen van supervisie, leertherapie, en het schrijven van een N=1 studie vereist.

Data, locatie en kosten

De totale contacttijd van de basisintroductiecursus is 50 uur. Naast de contacturen wordt uitgegaan van 175 werkuren.
De zittingen duren 6¼ uur en zijn telkens op dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur, met 45 minuten lunchpauze.

Data startend in 2018:
(te adviseren als u hierna de basisverdiepingscursus CGT (Volwassen- en Ouderenvariant) wilt volgen)
15, 22 en 29 november, 6, 13 en 20 december 2018, 10 en 17 januari 2019
Locatie: PPO, Damsterplein 6, Groningen
 

of
( te adviseren als u hierna de basisverdiepingscursus Toepassingsgebieden van de CGT (Kinder- en Jeugdvariant) wilt volgen)
16 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 4 en 11 december 2018
Locatie: PPO, Damsterplein 6, Groningen

Kosten: € 1400,-